ජංගම දුරකථන
+8615060998750
විද්යුත් තැපෑල
galen@tierodend.cn